Site Loader
UMÓW SIĘ NA KONSULTACJĘ
Bydgoszcz, ul. Długa 32/10
adw. Weronika Erdmann-Głyżewska - 882 037 044 | adw. Piotr Głyżewski - 724 450 881
Bydgoszcz, ul. Długa 32/10
adw. Weronika Erdmann-Głyżewska - 882 037 044 | adw. Piotr Głyżewski - 724 450 881
Podział wspólnego majątku małżonków, nierówne udziały w majątku wspólnym

Zawarcie związku małżeńskiego powoduje, że między małżonkami zaczyna obowiązywać ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej – gromadzone pieniądze, rzeczy, nieruchomości, które małżonkowie nabywają w trakcie trwania małżeństwa, tworzą ich wspólny majątek. Oczywiście stan ten można zmodyfikować zarówno przed jak i w trakcie trwania małżeństwa, ale jest to odrębna kwestia. 

Podział wspólnego majątku można przeprowadzić, gdy przestanie obowiązywać między małżonkami wspólność majątkowa małżeńska, czyli: 

  1. po orzeczeniu rozwodu albo separacji,
  2. po zawarciu umowy ustanawiającej rozdzielność majątkową małżeńską albo w wyniku orzeczenia przez sąd takiej rozdzielności. 

Wspólny majątek można podzielić w taki sposób: 

  1. podział fizyczny rzeczy, czyli uzgodnienie, który z małżonków „co” bierze, 
  2. przyznanie rzeczy na wyłączną własność jednego z małżonków z jednoczesnym obowiązkiem spłaty na rzecz drugiego, np. w przypadku nieruchomości – otrzymuje ją jeden z małżonków, a drugi dostaje spłatę równą połowie jej wartości. 
  3. zarządzenie przez Sąd sprzedaży np. nieruchomości oraz podział uzyskanej kwoty (często ten sposób okazuje się być mniej opłacalny, gdyż dokonując we własnym zakresie sprzedaży nieruchomości mamy możliwość uzyskania lepszej oferty),
  4. sprzedaż np. nieruchomości na wolnym rynku i podział uzyskanej kwoty. 

Warto także wspomnieć, że nie zawsze majątek trzeba dzielić na pól. Można bowiem ustalić, że któryś z małżonków przyczynił się w większym stopniu do powstania tego majątku, a drugi takich starań nie podejmował. W takiej sytuacji można żądać ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym.  Zgodnie z art. 43 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego: 

„ Art.  43.  [Udziały w majątku wspólnym]

§  1.     Oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.

§  2.     Jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Spadkobiercy małżonka mogą wystąpić z takim żądaniem tylko w wypadku, gdy spadkodawca wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa albo o rozwód lub wystąpił o orzeczenie separacji.

§  3.     Przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.” 

„ Przez ważne powody rozumie się takie okoliczności, które oceniane z punktu widzenia zasad współżycia społecznego sprzeciwiają się przyznaniu jednemu z małżonków korzyści z tej części majątku wspólnego, do powstania której ten małżonek się nie przyczynił. Przy ocenie istnienia ważnych powodów należy mieć na względzie całokształt postępowania małżonków w czasie trwania wspólności majątkowej w zakresie wykonywania ciążących na nich obowiązków względem rodziny, którą przez swój związek założyli. ( Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 19 grudnia 2012r., II CSK 259/12 ) 

Co istotne – fakt, że małżonkowie ustalili, że jedno z nich pracuje, a drugie zajmuje się domem nie uzasadnia orzeczenia nierównych udziałów w majątku wspólnym. Należałoby bowiem wykazać, że jeden z małżonków rażąco lub uporczywie nie przyczynił się, pomimo możliwości zarobkowych, do powstania tego majątku np. rozrzutny styl życia, zaniedbywanie obowiązków domowych itp. 

„ W doktrynie jak i orzecznictwie ugruntowała się zasada, że tylko w takich okolicznościach tj. rażącego lub uporczywego nieprzyczyniania się do powstania majątku wspólnego pomimo posiadanych sił oraz możliwości zarobkowych (tak: postanowienie SN z dnia 30 listopada 1972 r. III CRN 235/72 OSNCP 1973/10 poz. 174) drugi małżonek może żądać, aby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z małżonków przyczynił się do powstania tego majątku. Przepis art. 43 § 3 k.r.o. stanowi, że Sąd ma obowiązek uwzględnienia także nakładu osobistej pracy we wspólnym gospodarstwie domowym. W praktyce dotyczy to przede wszystkim uwzględnienia nakładu osobistej pracy żony, gdyż to ona zwykle wykonuje obowiązki domowe.” (Postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 21 października 2011r., III Ca 795/11).

W przypadku pytań i wątpliwości służymy pomocą.

Udostępnij ten wpis:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Print this page
Print

Autor wpisu: adw. Weronika Erdmann-Głyżewska

Adwokat Weronika Erdmann specjalizuje się, przede wszystkim, w prawie cywilnym, rodzinnym oraz gospodarczym.

W razie wątpliwości i ewentualnych pytań służymy pomocą.
tel. 724 450 881 | adwokaterdmann@gmail.com

Dodaj komentarz