Zapewniamy indywidualne podejście do Państwa sprawy. Oferujemy rzetelne, rzeczowe porady i pomoc na każdym etapie postępowania sądowego.

Prawo cywilne:

 • sprawy o zapłatę,
 • sprawy o odszkodowanie/zadośćuczynienie,
 • sprawy egzekucyjne,
 • sprawy spadkowe,
 • sprawy z zakresu prawa rzeczowego m.in. : zniesienie współwłasności, zasiedzenie, ustanowienie drogi koniecznej,
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie.

Prawo gospodarcze:

 • obsługa prawna w zakresie działalności podmiotów gospodarczych,
 • sporządzanie i opiniowanie umów;.

Prawo rodzinne:

 • sprawy o rozwód i separację,
 • sprawy o podział majątku wspólnego,
 • sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • sprawy o alimenty,
 • sprawy o wykonywanie władzy rodzicielskiej,
 • sprawy o ustalenie/zmianę kontaktów z dzieckiem,
 • sprawy o ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa.
  Prawo pracy:
 • sprawy o przywrócenie do pracy,
 • sprawy o ustalenie istnienia bądź nieistnienia stosunku pracy,
 • sprawy o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę.

Prawo administracyjne:

 • sporządzanie środków zaskarżenia,
 • reprezentacja strony przed sądami i organami administracji publicznej.

Prawo karne:

 • obrona podejrzanego/ oskarżonego w postępowaniu przygotowawczym oraz na etapie postępowania sądowego,
 • reprezentacja pokrzywdzonego/ oskarżyciela posiłkowego, subsydiarnego i prywatnego na etapie postępowania przygotowawczego oraz sądowego,
 • sprawy wykroczeniowe,
 • sprawy o wydanie wyroku łącznego,
 • o odroczenie wykonania kary,
 • o zawieszenie wykonania kary,
 • o warunkowe przedterminowe zwolnienie,
 • o udzielenie przerwy w karze,
 • o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego.