Zapewniamy indywidualne podejście do Państwa sprawy. Oferujemy rzetelne, rzeczowe porady i pomoc na każdym etapie postępowania sądowego

SPRAWY CYWILNE

• sprawy o zapłatę
• sprawy o odszkodowanie/zadośćuczynienie
• sprawy egzekucyjne
• sprawy spadkowe
• sprawy z zakresu prawa rzeczowego m.in. : zniesienie współwłasności, zasiedzenie, ustanowienie drogi koniecznej
• sprawy o ubezwłasnowolnienie

SPRAWY KARNE

• obrona podejrzanego/ oskarżonego w postępowaniu przygotowawczym oraz na etapie postępowania sądowego
• reprezentacja pokrzywdzonego/ oskarżyciela posiłkowego, subsydiarnego i prywatnego na etapie postępowania przygotowawczego oraz sądowego
• sprawy wykroczeniowe
• sprawy o wydanie wyroku łącznego
• o odroczenie wykonania kary
• o zawieszenie wykonania kary
• o warunkowe przedterminowe zwolnienie
• o udzielenie przerwy w karze
• o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego

SPRAWY RODZINNE

• sprawy o rozwód i separację
• sprawy o podział majątku wspólnego
• sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej
• sprawy o alimenty
• sprawy o wykonywanie władzy rodzicielskiej
• sprawy o ustalenie/zmianę kontaktów z dzieckiem
• sprawy o ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa

SPRAWY GOSPODARCZE

• obsługa prawna w zakresie działalności podmiotów gospodarczych
• sporządzanie i opiniowanie umów

SPRAWY PRACOWNICZE

• sprawy o przywrócenie do pracy
• sprawy o ustalenie istnienia bądź nieistnienia stosunku pracy
• sprawy o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę

SPRAWY ADMINISTRACYJNE

• sporządzanie środków zaskarżenia - odwołania od decyzji
• reprezentacja przed sądami, urzędami i innymi organami administracji publicznej