Mediacja jest sposobem zakończenia sporu, polegającym na zawarciu ugody mediacyjnej. Strony unikają w ten sposób długotrwałych postępowań sądowych oraz związanych z nimi kosztów.

Mediację prowadzi się na podstawie umowy o mediację, którą zawierają strony albo na podstawie postanowienia sądu kierującego strony do mediacji. Sposób zainicjowania mediacji uzależniony jest od etapu, na którym jest sprawa, ponieważ mediację można przeprowadzić przed wszczęciem postępowania sądowego, a za zgodą stron także w trakcie trwania sprawy w sądzie.

PRZYKŁADOWE SPRAWY, W KTÓRYCH MOŻLIWE JEST ZAWARCIE UGODY MEDIACYJNEJ:

MEDIATOR

Strony mogą same wybrać Mediatora, a więc osobę, która przeprowadzi mediację. Mediator zachowuje bezstronność i pomaga stronom w formułowaniu przez nie propozycji ugodowych. W praktyce mediacja to najczęściej  spotkanie stron, nad którego przebiegiem czuwa wykwalifikowany mediator, który pomaga stronom dojść do porozumienia i zawarcia ugody. Co istotne, postępowanie mediacyjne nie jest jawne. Zarówno mediator, strony i inne osoby biorące udział w postępowaniu mediacyjnym są obowiązane zachować w tajemnicy fakty, o których dowiedziały się w związku z prowadzeniem mediacji.

MIEJSCE MEDIACJI

W naszym przypadku mediacje odbywają się w lokalu przy ul. Długiej 32/10 w Bydgoszczy.
Mediację prowadzi wykwalifikowany Mediator adw. Weronika Erdmann, która ukończyła w tym zakresie szkolenie organizowane przez CSP, Centrum Szkoleń Prawnych dr Grzegorz Frączek. Mediator adw. Weronika Erdmann jest wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego  w Bydgoszczy.

KOSZTY MEDIACJI

Wynagrodzenie mediatora określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym.
Dla przykładu zgodnie z § 2 pkt 1 wskazanego wyżej rozporządzenia  w sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150 złotych i nie więcej niż 2000 złotych za całość postępowania mediacyjnego. Koszty te pokrywają strony i najczęściej są one między nimi rozdzielane.

UGODA ZAWARTA PRZED MEDIATOREM

Ugoda zawarta przez strony przed mediatorem wymaga zatwierdzenia przez sąd. Strony albo mediator składają do sądu wniosek o jej zatwierdzenie. Co istotne, w przypadku roszczeń podlegających egzekucji, sąd zatwierdza ugodę przez nadanie jej klauzuli wykonalności, co umożliwia jej wykonanie w drodze egzekucji, czyli możliwe jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego  przed Komornikiem Sądowym.
 

W razie pytań służymy pomocą.