Site Loader
adwokat Piotr Głyżewski | Bydgoszcz, ul. Długa 32/10 | Mrocza, ul. Kościuszki 1 |
UMÓW SIĘ NA KONSULTACJĘ PRAWNĄ
adwokat Piotr Głyżewski | Bydgoszcz, ul. Długa 32/10 | Mrocza, ul. Kościuszki 1 |

W polskim systemie prawnym kary za jazdę po alkoholu przewidziane są w kodeksie wykroczeń oraz w kodeksie karnym. Na to, czy w konkretnej sytuacji będziemy mieli do czynienia z wykroczeniem, czy przestępstwem, wpływ ma stężenie alkoholu w organizmie człowieka.

Wykroczenie, czy przestępstwo?

Jeśli stężenie alkoholu we krwi zawiera się między 0,2 i 0,5 promila (bądź od 0,1 do 0,25 mg w 1 dm3wydychanego powietrza) to jest to „stan po spożyciu alkoholu” – wówczas popełniamy wykroczenie opisane w art. 87 kodeksu wykroczeń.

O stanie „stanie nietrzeźwości” mówimy, gdy: zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość ( lub zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość) – wówczas popełniamy przestępstwo określone w art. 178a kodeksu karnego.

Jaka kara za wykroczenie, a jaka za przestępstwo?

Zgodnie z art. 87 § 1 kodeksu wykroczeń, który dotyczy wykroczenia polegającego na prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu: „Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 2500 złotych”. Zgodnie natomiast z § 3 ww. przepisu „W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów” – zakaz jest zatem obowiązkowym środkiem karnym. 

Zakaz prowadzenia pojazdów określony w kodeksie wykroczeń wymierza się w miesiącach lub latach, na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Orzekając zakaz prowadzenia pojazdów określa się rodzaj pojazdu, którego zakaz dotyczy. Zakaz obowiązuje od uprawomocnienia się orzeczenia, ale na jego poczet zalicza się okres zatrzymania prawa jazdy lub innego dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu.

Zgodnie z art. 178a kodeksu karnego, który dotyczy przestępstwa prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego określonego: „Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”. 

W przypadku przestępstwa z art. 178a kodeksu karnego obowiązkowe jest orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów. W tym przypadku obowiązują jednak inne terminy zakazu prowadzenia pojazdów niż te z kodeksu wykroczeń. Jak stanowi art. 42 §  2 kodeksu karnego Sąd orzeka, na okres nie krótszy niż 3 lata, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa wymienionego był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego. Minimalny czas trwania zakazu to zatem 3 lata, natomiast maksymalny 15 lat. Ponadto w razie skazania sprawcy za przestępstwo określone w art. 178a § 1, Sąd orzeka świadczenie pieniężne wymienione rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5000 złotych.

Pamiętajmy, by nigdy nie wsiadać za kierownicę pojazdu po spożyciu alkoholu, lub gdy mamy choćby podejrzenie, że alkohol jeszcze znajduje się w naszym organizmie. 

Gdy zostaniemy zatrzymani do kontroli policyjnej i badanie stwierdzi stan po spożyciu alkoholu ( wykroczenie ) lub stan nietrzeźwości ( przestępstwo ), a mamy wątpliwości co do prawidłowości wyniku, warto zażądać przeprowadzenia badania krwi. 

W każdym przypadku, w celu obrony warto skorzystać z pomocy adwokata. Powyżej wskazane kary stanowią podstawowe kodeksowe uregulowania. W konkretnym przypadku, znając szczegółowe przepisy oraz orzecznictwo sądowe w podobnych sprawach, można walczyć np. o nadzwyczajne złagodzenie kary, warunkowe umorzenie postępowania ( wówczas orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów nie jest obowiązkowe ) lub nawet o uniewinnienie. Pomoc obrońcy umożliwi prowadzenie właściwej obrony.

W przypadku pytań służymy pomocą.

Post Author: adw. Piotr Głyżewski

Adwokat Piotr Głyżewski specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, prawie pracy oraz oraz prawie karnym.

W razie wątpliwości i ewentualnych pytań służymy pomocą.
tel. 724 450 881 | glyzewski@adwokatbydgoszcz.net

Dodaj komentarz