Site Loader
UMÓW SIĘ NA KONSULTACJĘ
Bydgoszcz, ul. Długa 32/10
adw. Piotr Głyżewski - 724 450 881
Bydgoszcz, ul. Długa 32/10
adw. Piotr Głyżewski - 724 450 881
Niezapłacona faktura – co zrobić ?

Każdy przedsiębiorca niejednokrotnie spotkał się z sytuacją, w której kontrahent zalega z zapłatą należności wynikającej z wystawionej faktury.  Jeżeli zaległość dotyczy obrotu między przedsiębiorcami uregulowania prawne dotyczące transakcji handlowych znajdziemy w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Pierwszym krokiem, który należy  w takiej sytuacji podjąć jest wystosowanie do dłużnika wezwania do zapłaty, w którym wskażemy np. dodatkowy 7 – dniowy termin na zapłatę należności.

Warto wspomnieć, że od przeterminowanej faktury należne są także odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych.

Zgodnie z art.  7 par. 1 wspomnianej wyżej ustawy: 

„ W  transakcjach handlowych – z wyłączeniem transakcji, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny – wierzycielowi, bez wezwania, przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, chyba że strony uzgodniły wyższe odsetki, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

1)       wierzyciel spełnił swoje świadczenie;

2)       wierzyciel nie otrzymał zapłaty w terminie określonym w umowie.”

Wierzycielowi przysługuje również rekompensata za koszty odzyskiwania należności. Ustawa szczegółowo określa kwoty, których możemy żądać, ale są możliwe sytuacje, gdy dłużnik zostanie obciążony wyższymi kosztami.

Kwestie te uregulowano w art. 10 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

„ 1. Wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, o których mowa w art. 7 ust. 1 lub art. 8 ust. 1, przysługuje od dłużnika, bez wezwania, rekompensata za koszty odzyskiwania należności, stanowiąca równowartość kwoty:

1)       40 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych;

2)       70 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych, ale niższa niż 50 000 złotych;

3)       100 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 złotych.

1a.     Równowartość kwoty rekompensaty, o której mowa w ust. 1, jest ustalana przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne.

2.       Oprócz kwoty, o której mowa w ust. 1, wierzycielowi przysługuje również zwrot, w uzasadnionej wysokości, poniesionych kosztów odzyskiwania należności przewyższających tę kwotę.

3.       Uprawnienie do kwoty, o której mowa w ust. 1, przysługuje od transakcji handlowej, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 pkt 2.

4.       Roszczenie o rekompensatę, o której mowa w ust. 1, nie może być zbyte.”

Gdy dłużnik nadal nie zapłacił, pozostaje skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.  W takim przypadku, w sytuacji uwzględnienia powództwa – „wygranej” – dłużnik poniesie także koszty związane z wytoczonym  postępowaniem o zapłatę.

W razie pytań i wątpliwości służymy pomocą.

Udostępnij ten wpis:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Print this page
Print

Autor wpisu: adw. Weronika Erdmann-Głyżewska

Adwokat Weronika Erdmann specjalizuje się, przede wszystkim, w prawie cywilnym, rodzinnym oraz gospodarczym.

W razie wątpliwości i ewentualnych pytań służymy pomocą.
tel. 724 450 881 | adwokaterdmann@gmail.com

Dodaj komentarz